Privacy Policy

Privacybeleid Meijer Stuc

Middels dit Privacy Statement informeert Meijer Stuc (“Meijer Stuc”, “wij”, “onze”, “ons”) u over de wijze waarop Meijer Stuc persoonsgegevens van (potentiële) klanten, partners, consumenten en website gebruikers verwerkt. Bij Meijer Stuc hechten we veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meijer Stuc. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/12/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Websitesoftware

WordPress

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Cloud86

Onze website maakt gebruik van de diensten van Cloud86 voor de webhosting. Cloud86 is opgezet om goed met privacy om te gaan. Cloud86 probeert de hoeveelheid persoonlijke informatie die zij opslaan over u te minimaliseren. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Cloud86 heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Cloud86 is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Wanneer u een contactformulier invult op onze website, vragen we u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u informatie toe te sturen
  • Om te reageren op uw aanvragen

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Meijer Stuc op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

Om de bescherming en privacy van uw persoonsgegevens te garanderen, heeft u de volgende rechten:

  • U hebt het recht op informatie over de manier waarop we uw gegevens verwerken en de doeleinden waarvoor we dit doen.
  • U hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van u in bezit hebben.
  • U hebt het recht op rectificatie, wat inhoudt dat u ons kunt vragen uw persoonsgegevens te wijzigen in geval de gegevens niet actueel en/of correct zijn.
  • U hebt het recht op intrekking van de toestemming die u eerder hebt gegeven. Ingetrokken toestemming leidt tot een verplichting voor ons om te stoppen met de verwerking van de gegevens die op die toestemming waren gebaseerd.
  • U hebt het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde toepassing.
  • U hebt het recht op vergetelheid, ook bekend als het recht op het wissen van gegevens. Dit biedt u de mogelijkheid ons te vragen de door ons opgeslagen persoonsgegevens over u te verwijderen. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen niet aan dit verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren.

U kunt uw verzoek met dergelijke strekkingen indienen via de contactgegevens onderaan deze pagina. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.


Cookies

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren en rapporten kunnen genereren over websiteactiviteit en internetgebruik. Hiertoe verzamelt Google het aantal weergaven van advertenties, gegevens over uw browser, datum en tijd en duur van uw bezoek, demografische gegevens en paginaweergaven, maar ook uw onherkenbaar gemaakte IP-adres: de laatste drie cijfers van uw IP-adres worden verwijderd voordat het naar Google wordt verzonden. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics voorkomen door de browserinvoegtoepassing te installeren die Google hier aanbiedt.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beheer van uw cookies

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen (zie hiervoor de Help van uw browser). Het uitschakelen van cookies heeft echter invloed op de functionaliteit van deze en talloze andere websites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies leidt gewoonlijk ook tot de uitschakeling van sommige functionaliteiten en bepaalde functies van deze website. Daarom verdient het aanbeveling cookies niet uit te schakelen.

Verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren met betrekking tot uw bezoek aan de website. Een andere optie is handmatige verwijdering van de cookies voordat de vervaldatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 

Als u vragen hebt over privacy, kunt u contact met ons opnemen via de contactdetails die hieronder worden vermeld.

Meijer Stuc
Signaal 42
1446 XA Purmerend
Nederland
info@meijerstuc.nl
0299 476 615

Contactpersoon voor privacyzaken

Mark Meijer